Tillbedjan av Gud i ande och sanning

En artikel av Josef Löwdin

Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. ” – John 4:24

Hur vi tillber Gud och hur kyrkan har tillbett Gud har radikalt förändrats sedan jesusrörelsens intåg under 1970-talet. Från början var det bara de karismatiska församlingarna som ändrades, men under 1990- talet började även de evangelikala att förändras.

En ny form av tillbedjan började plötsligt att svepa in i kyrkorna. Jesusrörelsen tog sin hippiemusik rakt in i kyrkorna och ändrade texterna så att det skulle bli accepterat. Bibelns princip om att inte anpassa sig efter denna värld lades åt sidan. I dag är det svårt att finna en kyrka som håller fast vi de gamla principerna.

Hur vi tillber Gud är ingen sekundär fråga och ingen oviktig fråga. Gud har gett oss principer i sitt ord, hur vi skall tillbe honom, och Gud vill att vi följer hans principer.

Bibeln lär oss principer

Redan i gamla testamentet fanns det principer. Två personer som struntade i Guds principer var Nadab och Abihu. Dessa var söner till översteprästen Aron.

Men Arons söner Nadab och Abihutog var sitt fyrfat och lade eld i dem, strödde på rökelse och bar fram främmande eld inför Herrens ansikte, något som han inte hade befallt dem. Då gick eld ut från Herren och förtärde dem, och de dog inför Herren. (3 Mos 10:1-2)

De struntade i de principer Herren hade givit dem, och de lade till nya principer genom att bära fram främmande eld. Det kostade dem livet. Denna historia i från det gamla testamentet visar oss att Gud bryr sig om sina principer. Gud bryr sig om att vi följer dem.

Gud har gett oss principer för hur vi skall leva och tillbe honom och Psalmisten säger att Herren tronar på sitt folks lovsång. (Ps 22:4 ).

Herren tronade inte på Nabad och Abihu´s offer eftersom de inte följde Herrens principer. Hur vi tillber Gud är alltså en fråga om Herren skall trona på vår lovsång.

Detta är en viktig fråga eftersom den påverkar vår karaktär och vårt liv. Om vår tillbedjan inte är i enlighet med skriften så kommer vårt liv inte heller att vara det. Det kommer att hindra oss från att växa till, och det kommer inte att skapa en vördnadsfull karaktär.

Hur skall vi då tillbe Gud?

Finns det några principer och vad säger dessa principer? Det finns principer och vi skall kolla på dem lite senare.

I vår tid hör man ofta folk säga att det inte finns några principer. De säger att du kan tillbe Gud hur du vill. Du kan ta in ett lovsångsteam, rockbandet och ha rapmusik. Du kan bygga en kyrka som ser ut som en nattklubb, och spela sådan musik.

De som förespråkar detta brukar peka på psalm 150 och mena att precis allt är tillåtet så länge texterna ärar Gud. Detta är inte sant.

Gamla testamentets principer

I det gamla testamentet var Israel ett land och de hade fester, högtider samt tempeltillbedjan. Vid tillfällen då de vann krig kunde de fira genom att sjunga sånger. Det fanns 9 olika instrument under den tiden.

Dessa nio fick användas vid firande av en militär seger. Alla dessa nio var dock inte tillåtna i tempeltillbedjan. I templet var enbart fyra av dessa tillåtna.

Han lät leviterna ställa upp sig till tjänstgöring i Herrens hus med cymbaler, lyror och harpor, så som David och kungens siare Gad och profeten Natan hade befallt, för Herren hade genom sina profeter gett befallning om detta.Och leviterna ställde upp sig med Davids instrument och prästerna med trumpeterna” (2 Krön 29:26).

Det fanns en befallning i från Herren exakt vilka instrument som fick användas och exakt hur tillbedjan skulle gå till. Alltså fem av landets instrument som fanns tillgängliga var inte tillåtna i templet .

Bara fyra av de nio var tillåtna. Dessa fyra var cymbaler, lyrorna harpor samt trumpeter. Dessa fyra användes inte heller samtidigt utan vid olika tidpunkter.

Vad Psalm 150 beskriver är inte tempel tillbedjan för då skulle vi få en kraftig motsägelse mot vad Herren hade befallt. Istället vad psalm 150 beskriver är allting. När de firade segrar i krig, när de hade högtider, samt tillbedjan i templet.

Det är en generell beskrivning av lovprisning till Herren, och inte en beskrivning av hur tillbedjan i templet skulle se ut. De som därför säger att allt är tillåtet och hänvisar till gamla testamentet lär ut fel.

Församlingen lever efter nya testamentets principer

Vi lever inte i gamla testamentet, utan vi lever under ett nytt förbund. Församlingen lever inte i nationen Israel utan vi lever i en församling. Vi måste därför följa nya testamentets undervisning i detta. Principen i från gamla testamentet finns dock kvar. Vi kan inte tillbe och lovsjunga Gud hur vi vill utan vi har Guds tydliga ord om hur det skall gå till.

Jesus säger till oss hur vi skall tillbe Gud. Denna vers säger det till oss, vi skall tillbe Gud i ande och sanning. De kristna måste alltså följa sanningen och de principer som finns nedskrivna. Vi kan inte tillbe efter köttet, efter människans egna innovationer eller vad vi anser rätt.

Jesus sade att vi måste tillbe i ande. Detta betyder att vår tillbedjan måste vara efter hjärtat. Det handlar om att komma inför Gud med rätt attityd baserad på sanningen som vi finner i skriften.

Tillbedjan har alltså helt och hållet med ord och hjärta att göra och inget med instrument att göra. Instrument är bara ett hjälpmedel. Detta betyder inte att man kan använda vilken musikstil som helst.

I Galaterbrevet 5:21 listas ”vilda fester” som en av köttets gärningar. Detta ord i grundtexten syftar på en högljudd sammankomst där man släpper loss. I dagens samhälle skulle det motsvara en vild fest, en rock konsert, en rappkonsert, en nattklubb och dylikt.

Om vi skall tillbe Gud i ande och inte efter köttet så utesluts rockbanden och popgrupperna med en gång. Grupper som Hillsong och Planetshakers utesluts på en gång.

Du kan inte ta in världen i din tillbedjan och göra det till kristet. Vi kan inte tillbe efter köttet, där vi släpper loss. Vi behöver följa bibelns principer.

1.Ordning och frid

Vi finner dessa principer lite överallt i nya testamentet som beskriver kristen tillbedjan och livsstil. En av principerna finner vi i 1 Kor 14 Detta kapitel handlar specifikt om gudstjänstordning. Vers 33 säger ”för Gud är inte oordningens Gud, utan fridens, som i alla de heligas församlingar. ”.

Gud ligger inte bakom det som inte är ordningsamt, det som är kaotiskt, det som inte har för-planerats. Gud är fridens Gud. Vår tillbedjan måste därför vara fridsam. Det betyder inte att vi inte kan ha en kyrkorgel, men det betyder att vår musik måste vara fridsam och harmonisk.

2. Rationellt

En annan princip finner vi i samma kapitel men i vers 15 Jag ska lovsjunga med anden, men jag ska också lovsjunga med förståndet.Lovsång måste vara rationell. Det innebär att vi förstår vad vi sjunger, det är inte en form av mantran man upprepar som kopplar bort hjärnan.

Många av dagens moderna sånger är som ett mantra och de är inte rationella. Det är därför psalmer och hymner och andliga sånger är det som skall sjungas.

3. Vördnad och gudsfruktan

En annan princip är att tillbedjan måste vara vördnadsfull. Vi läser i Hebr 12:28 ” Därför, då vi får ett rike som inte kan vackla, så låt oss ta vara på nåden, genom vilken vi ska tjäna och behaga Gud med vördnad och gudsfruktan

Denna vers talar om vilken livsstil vi skall ha, men en sådan livsstil startar med och inkluderar hur vi tillber Gud. Vördnad handlar om en respektfullhet och en högaktning. Det handlar om att man kommer seriöst inför Gud. Man kommer stillsamt, fridfullt, med ett böjt hjärta och respektfullt.

Nästa ord här är gudsfruktan. Gudsfruktan handlar inte om helighet, de är två olika saker. Gudsfruktan kommer i från det grekiska ordet ”eureka”. Eureka handlar om hur man kommer inför sin Gud. Det handlar också om vördnad.

Vi kan illustrera det som när man skall möta en Kung. Du vet mycket väl vem kungen är och vilken auktoritet och makt kungen har. Du kommer inte inför en sådan kung hur som helst, utan du kommer med en fruktan och vördnad för vem han är.

4. Separerad i från världen

En annan princip är att lovsång måste vara separerad i från världen (1 John 2:15-16; Jak 4:4, Rom 12:2). Man kan inte ta i från det som är av denna värld. Alltså musikstilar som i allmänhet är associerat med världen, deras beteenden och livsstil. Detta utesluter rock, pop, dansmusik, rap etc.

Hur applicerar vi detta?

Tillbedjan måste alltså ske i ande och sanning och inte efter köttet. Den måste vara ordningsam och fridfull. Tillbedjan måste vara vördnadsfull och full av gudsfruktan.

Det handlar inte i första hand om vilka instrument man använder. Du kan ha ett piano eller en orgel. Det handlar mera om hur vi använder instrumenten. Ett piano kan spelas på ett fridfullt sätt men också på ett rockigt sätt.

Ett trumset är inte fridsamt utan skapar skarpa rytmer som går emot dessa principer. Därför har kristna kyrkan genom historien förkastat trummor. Inte all form av trummor, men trummor så som de vanligtvis används.

Du kan ha en mindre puka och slå ett slag då och då emellan verserna, vilket man gjorde i psaltaren. Det är inte alls en stark rytm eller något som stör friden.

Tunga rytmer går emot principerna

Tunga rytmer som skapas av en elbas eller av klubbmusik blir också uteslutet med dessa principer. Dessa rytmer används också i världen och i avgudadyrkan, och har därmed en association som kristna vill hålla sig borta i från.

Kristna förr i tiden förstod detta. Jag har träffat många äldre män som är väldigt gamla och är uppvuxna i forna tider. De förstod dessa principer och de tillämpade dem i kyrkorna och de kunde försvara dem.

Jag talade för ett par år sedan med en sådan här i Göteborg. Han sade till mig att han vill absolut inte ta in några trummor i sin kyrka för det stör harmonin och friden och skapar en världslig puls och rytm.

Kan man ha ett musikband som spelar?

Det finns en annan fråga också som jag inte har gått in på som vi skall beröra. Kan man ha ett lovsångsteam? Finns det någon princip för detta i skriften? I gamla testamentet hade man ju speciella lovsångare.

Det finns en princip i det nya testamentet och den finner vi i uppenbarelseboken kapitel 4 och 5. De kristna genom historien har tolkat att detta handlar om Guds folks tillbedjan inför Gud, inte bara i himlen utan även på jorden. Det är en bild på hela församlingen i alla tidsåldrar i himlen och på jorden.

I dessa två kapitel finner vi de tjugofyra äldste som tillber Gud. Dessa tjugofyra är en bild. Tolv äldste representerar Israel och deras tolv stammar och de andra tolv representerar Jesu tolv apostlar och församlingen. Det är alltså en bild på hela Guds folk genom alla tider som tillber Gud.

Vi finner i dessa två kapitel hur man tillbad tillsammans som en församling utan några estradörer på scenen. Estradörer tar bort fokus i från den vi tillber.

Jag minns när jag var nyfrälst och i tonåren, hur församlingen jag gick till inte hade en biblisk lovsång. De hade ett lovsångsteam och på scenen stod en ung vacker kvinna och ledde lovsången. Jag stod mer och kollade på henne än vad jag brydde mig om texterna. Det var en distraktion.

Tanken om att folk skall stå på scenen och ha ett band kommer i från världen. Bibeln är tydlig med att vi inte skall vara som denna världen, och inte anpassa oss efter den. Du kan ha någon som spelar ett instrument lite avsides men inget uppträdande.

Lovsångsteam med deras starka rytmer, trummor och estradörer, måste därför förkastas. Låt oss i stället följa dessa bibliska principer. Den kristna församlingen har hållit dessa principer under en lång tid. I vår tid har allt förändrats. Det så snabbt att ingen längre försvarar eller visar de gamla principerna ur skriften längre.